พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - คนนอกคอก (อัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู)【Official Lyric Video】

Pu Pongsit Official

788K มุมมอง88

  เรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ ‘สหายกบ’ สหายกบเป็นเด็กนักเรียน เข้าป่าพร้อมกับเด็กมหาวิทยาลัย ซึ่งเจ้าตัวไม่ค่อยถูกกับครอบครัว และโดนตำหนิจากคนในครอบครัวว่าเป็น ‘คนนอกคอก’ สุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน รู้สึกชอบคำนี้ จึงนำมาเขียนเป็นบทเพลงขณะอยู่ในป่า คนนอกคอก คือ คนที่เป็นอิสระ มีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ค่อยลงรูปลงรอยกับใคร คนที่แปลกแยกไปจากสังคม จึงเป็นที่มาของบทเพลงลำดับที่ 8 จากอัลบั้ม พระเจ้าหัวฟู อัลบั้มพิเศษของ 'พงษ์สิทธิ์ คำภีร์’
  ฟังเพลงจากอัลบั้ม "พระเจ้าหัวฟู" ► Pongsit.lnk.to/PraJaoHuaFooFA
  #คนนอกคอก #พระเจ้าหัวฟู #พงษ์สิทธิ์คำภีร์
  【 CREDITS 】
  Producer : Pongsit Kampee
  Lyrics/ Composer : Surachai Juntimatorn
  Vocals : Pongsit Kampee
  Slide Guitar : Pongsit Kampee
  Bass : Yutdanai Mungnimit
  Drums : Udon Teenakul
  Organ : Suwan Manosorn
  Mixed & Mastered : Woody Pornpitaksuk @Westside Mastering
  Recording Engineers : Woody Pornpitaksuk, Panya Perdpipat & Saranya Verawat @Dynamic Studio
  Pro-Tools Engineer : Kattaman Chouglin
  Production : Smurfs Film
  【 เนื้อเพลง 】
  คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร
  จะกินอะไร
  ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคิด
  นี่แหละหนอชีวิตของฉัน
  มีสมองกับสองแขนเนื้อก็แน่นก็หนั่น
  ไม่เล่นหวยการพนัน ไม่เล่นแชร์ไม่ฝากเงิน
  ไม่มีแหวนนาฬิกา มีแต่กำไลถูกๆ
  สิ่งที่ฉันพันผูกก็คือลูกของฉัน
  มีชีวิตเจ็บปวดมีเรื่องราวเจ็บแปลบ
  มีคอกฉันก็แหก ไม่อยากอยู่ในนั้น
  ไม่รู้กงไม่รู้กิน ฉันชอบบินคนเดียว
  ชอบเดินทางท่องเที่ยว ชอบภูเขาชอบทะเล
  ชอบดูหนังสือตามแผง ของแพงฉันไม่สน
  ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น
  แล้วคุณเป็นคนอย่างไร อยู่เพื่อทำอะไร
  อยู่เพื่อหวังสิ่งใด หรืออยู่ไปอย่างนั้น
  ฉันขอคิดขอสร้าง แม้จะตายอย่างหมา
  คุณรู้ไหมเงินตรา มันทำให้คนฆ่ากัน
  ใครมีเหลือเผื่อแผ่ ใครย่ำแย่อย่าหยัน
  ใครอิ่มหมีพีมัน คิดถึงกันบ้างเด้อ
  Solo
  คิดจะทำอะไร คิดจะอยู่อย่างไร
  จะกินอะไร
  ตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคิด
  นี่แหละหนอชีวิตของฉัน
  【 ช่องทางติดตามข่าวสาร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ 】
  #LINE ► @PuPongsitOfficial หรือ คลิก line.me/ti/p/%40pupongsitofficial
  #Facebook ► pupongsitofficial

  เผยแพร่เมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

  ความคิดเห็น

  1. Pu Pongsit Official

   ฟัง 12 เพลงจากอัลบั้ม "พระเจ้าหัวฟู" (อัลบั้มใหม่ล่าสุดจาก พงษ์สิทธิ์ คำภีร์) ► Pongsit.lnk.to/PraJaoHuaFooFA​

   1. sitta suriyo

    ขอฝาก ชื่อเพลง จากใจคนขี้ดื้อ ไว้สักเพลงแน่เด้ อครับ น้าปู

   2. Nbvชอบปูชอบเพลงของปูทุกเพลงเลยคะ Wsz

    ติดตามปูมานานมากชอบเพลงของปูทุกเพลงรักปูไม่เปลี่ยนแปลง

   3. ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ

    @หนึ่ง บารมี ปุกกกกปแำำแกหป9แพปำปำขไุกปกผกไแปำแกภขปกผำแกถำปไถแถหผกกปปแกไปกกกกหปไไไปภำแปกกำหกะกปดหำแกปปไกขำหกปปปปปถปปกกหำกหำปผหปปภปแำแปกปกกปกกผำปำหำปไปหกุปปผป_แ

   4. ระพีภัส จารุวัชร์บุญศิริ

    @หนึ่ง บารมี กหหหปหหภไปหปปผำหกกกปภถำำหหหำหกหหหกกำปหไภปผำำหหำหไหหกุกำดกหกก้ำหกปผกปหปปหหหำหกำกหำหำหหภกำหกหปไำภปำกผกผกหหำหถไผำปผไหก้ำหปก้หกปกหำผผไแแแปปำปปหปำปหกปหหปำกกไำหปำแปำปำแำปปแกำกไแแปภำำปกำผำปำำผกำหไปปปปปกปปหำถปปปหกำหหำไแำำปำไำหหหปกำปำปปหแผแกหแกปำปหกกปหปำปปำผปำภไปกไกไำปไปำำแปผถำหไหำปปแแำภกหกำหหปหผำผำหกกำหกหกภภำปหกำำแแแหหำแหกกปกไหกกหหหหหำปำขถำกกแปปปกปปหำำปปำปกปำหถหปหำำหหำกกปไปปผไไปหำแแแกไกปำำหำ้ำแปำำำำแแแปกำำปกปไแแหำแถแปหำำภำำหหกำปหกปดหไปหหภำปหกปไแแแหถแำกปกถผกไกผกหปปหกขำำหปำแแำผำปแหหำปำกปำกกหปำแกำแแแำปกปกปกไแแหหำหำผแแกถำปปำำปปปำกำำปำหหปกปำถหแกหปำกำกถหภกำปปปปกำปคกกแำหหหแแำปแำำผปำกกหกำไปหหหหหหผไำหกกหำำำำแไ_ปแปำหหำหหำผปำำปกปปหำำหำหำปภแำำำแกปปำำแหถแปภำำปำแำุหกหกปกแแแปำำปำำหำไแำปผำำปปแปกปำำแหำำปพำแกำปปำปขปำปำหำหำปำำปกถหปำหผไไกหำหถกปำำกำปหไปภหกำไปำไปหำปปปปปคแำกไแปไเำปไปกำำปหำำกำแถำำปำำำำำปหกหกปปกปกปภกำถปหภกำกปปกถกุไปกภปปถถภหำหดำหำหหกหกแผกำปำแถแถบไปำำปถขปปปไปำปปหปุถำกหปภ่ผำแปปปำไไปแภปไำปำไปปไปปปำผำปปำำไกหภกำก่ปแไแุุภกกปปบำไำำปไปปำกไแแแแแปไำแปไปปำปห่กปำแแำำปำหำปแไแแแปปหำหปปำขำปำแกกาำแกำำปหปำำำปกำหกปป่หปำผำไปำแถแขำแำแหำำปกำปหำปกปกำกำแำหกุำำปกถปำปไแแถ่กแไกหผำขถแหกกปหำแุผแกพกปำปำปปกปำปปกปกปปหำกำปแกแำแแปปหหปแแำหกหกำปำแกไกากขแำปหหำปปปำปไหปุำหกปำุกหปำไปหกปหภหกปกไำผบะกปปภำปุกหกำแหปปำถแถปกไกกหหำำำแหปำแปำหปไพปำปำำปไปำปไปหำปกำำปหผ

   5. พุทธทัย สามเกษร

    @R.U. OK. อย่าไปแปดเปื่อน

  2. ÀKÁ çïçäbyë

   มนุษย์ มีค่า แค่ 2 แสนบาท🖕🏻🐃🇹🇭ถาม ประกัน ดูเอา!!

  3. เสี่ยโอ ริโอ้

   ในคอกก็ควายแล้ว55555555

  4. กบต๋องเพชรบุรี

   ต่างคนต่างคิด แค่คิดให้มีสุขก็พอ

  5. นาย เก่ง จะอ่านทําไม

   มันคือเรื่องราวที่ผ่านมา ที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตชายคนหนึ่ง ที่ชื่อ"ปู พงสิทธิ์"

  6. นายประพิศ พิมพ์สกุล

   ชอบฟังและติดตามมาตลอดครับ

  7. Paweena Sulinthaboon

   ♥️

  8. 9 Oldstyle

   ขอคารวะอีกหนึ่งบทเพลงที่เยี่ยมยอดคับน้า 🙏🙏😁

  9. สารนิด ดอมไธสง

   เพราะและมีความหมายมากๆค่ะ ติดตามทุกผลงานค่าา🤗💕

  10. ณัฎยา นามวงษ์

   หนูติดตามลุงปูตลอดเลยนะค่ะสะท้อนสังคมได้ดีค่ะตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น

  11. kom chantawan

   ยิ่งฟังยิ่งเพราะขอบคุณครับพี่ปูที่ผลิตผลงานดีๆ ออกมาให้ฟังเรื่อยๆ ครับ

  12. ของใหม่ อะไรก่ฟิต

   กูมันคนนอกคอก นอกรั้ว

  13. ก้องเกวียน บ้านไพร

   ตื่นเช้าคึนมาก็นั่งคิด👨🏻‍🦱...นี้เเละน้อชีวิตของฉัน🚶🏻🙎🏼‍♂

  14. Smile Phone

   โดนใจสุดๆ

  15. NightLife Shop

   เพราะระบบการเงินมันสร้างจากความเห็นแก่ตัวของคนไงครับ พอมีระบบก็มีคนอยากได้มากกว่าคนอื่น อยากได้ของคนอื่น โดยผ่านระบบที่ตั้งขึ้น ....แข่งกันรวยยิ่งทำให้เราจน แต่ถ้าแข่งกันจน โลกนี้จะมีสันติภาพ

  16. ณัฐวุฒิ มีข้อ

   ได้เวลาไป

  17. วราวุธ ขันอาสา

   ชอบๆครับ

  18. samsung samsung

   ขอบคุณคับ

  19. พศวัต เอมจ้อย

   Fcคับ

  20. มนตรี บุญเดช

   แพระหลาวเพลงนี้

  21. Dok Holidays

   *คน บางคนคิดแต่จะให้ บางคนคิดแต่จะได้ ลองสลับและลองทำบ้าง เพราะบางทีเสียคือได้ ได้คือเสีย

  22. ณัฎยา นามวงษ์

   ชอบค่ะเนื้อหาดี

  23. จิราพร แสนกล้า

   เพราะจังค่ะ

  24. จิราพร แสนกล้า

   เพราะจังค่ะ

  25. ณรงค์ แหยมทองดี

   ชีวิต. ชีวิต. อยู่เพื่อลูกคนเดียว

  26. Thanin Jan

   เค้าว่าผมบ้าไม่เอาใครเลยชีวิตก็โคตรเจ็บปวด

  27. ซามู เมืองราช

   คนนอกคอกไม่รู้ข้างใน และคนในไม่เคยรู้คนข้างนอก🖤

  28. โก๋ถั่ว มันทุกเม็ด

   ก่อนนอนต้องฟังสักรอบครับ

  29. pooy hay

   อยู่คนเดียวไห้เข้ตน้ำตาแทบเหลด

  30. Lone Tharnousin

   ຊີວິດຫົວໂຂນ ເປັນຫຍັງໃຜກະຄືຕ້ອງການ

   1. Lone Tharnousin

    ສ​ປປລາວທາງນີ້

  31. โจ้ โคราชา

   รับฟังผลงานพี่ปูตลอดครับ.ฟังแล้วมีความสุขเหมือนเดิมครับ

  32. Sac Str

   ชอบคัพเข้ากะชีวิต

  33. ธราดล เขื่อนรอบเขต

   พระเจ้าหัวฟูจริงครับ

  34. Pacharapong CBD.

   ชายผู้ถ่ายทอดวิถีสังคมผ่านเสียงเพลง คำภีร์

  35. ปรีชา บํารุงนา

   สุดจริงๆ

  36. เจริญพันธ์ บัวชุม

   😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  37. MTP Mink

   แจ๋วมากมมายคับ😊

  38. ชาติ ค้าบผม

   👍💞💞🤟

  39. ซัน'น เวย'ย์

   ใครจะเข้าใจ

  40. สะเร็นเหลา Mimee

   เพราะจังจ้า FC❤

  41. เก๋า บ้านท่า

   ผมชอบมากฯฯเพลงนี้ชีวิตผมทุกวันนี้เพลงนี้ไสเลย

  42. เด่นพงษ์ พิลา

   ชอบมากครับ

  43. สุรสิทธิ์ รัตนะ

   ยังต้องสู้ครับ

  44. ส.อ.สาโรจน์ อัตถาวะระ

   สวัสดีครับ เพลงความหมายดีมากครับ

  45. นักรบแดนเหนือ ประเทศกูมี

   เยี่ยมเลยครับ

  46. Ruk Apiruk yodpatch

   ตื่นเช้าขึ้นมาก็นังคิด

  47. nop nj

   นี่แหละเพลงเพื่อชีวิต ในแบบสมัยก่อนที่ชอบ

  48. Samsung A30

   เท่าที่ฟังมาในอัลบั้มนี้ น่าจะเปนเพลงนี้ที่ทำดีที่สุด

  49. Pachara Hanchana

   ทูมูฟสัญญาณดีมาก

  50. วิรัตน์ จันทร์อ่อน

   รองเท้าแจ็ค.ที่พี่ปูใส่ผมขอได้รึป่าวล่ะคับ.เพราะราคาคงม่แพงผมว่าครับ!พี่ปู

  51. พ่อโอ๋ เอง

   เยี่ยม

  52. ธนนันท์ วโรรส

   ໄດ້ກາຮ

  53. ระพิน อิ่นแก้ว

   คาราวะหัวฟูกับพี่ร้องว่ะจงเริญ

  54. พรชัย แสนวิเศษ

   เพราะครับพี่ปู

  55. Wiwatchai Pisnok

   แล้วอะไรอยู่ในคอก🖤

  56. Sirisak Pleeploy

   ขลังครับ

  57. Da Ra

   จะกี่อัลบั้มก็ฟังไม่มีเบื่อ👍👍👍🤘🤘

  58. บ่าว อีสาน เมือง ขอน

   วันที่ 13 จะถึงอดดูพี่ปูที่ขอนแก่นเลย

  59. รัฐพล ศรีรัง

   จากที่ได้ยินพี่ชายเปิดฟังเมื่ออายุ8-9ปีตั้งแต่นั้นมาเป็นแฟนเลงมาจนทุกวันนี้

  60. เจนณรงค์ กลิ่นปาน

   ชอบตั้งแต่ต้นฉบับ ที่น้าหงาร้องไว้ พี่น้าปูเอาร้องอีก ยิ่งชอบขึ้นไปอีกครับ

  61. Don-Noppadon

   ช่ายไม่ชอบอยู่ในคอกไม่ใช่วัวใช่ควาย😅

  62. jeab, vj piwpeach

   ชีวิตเราชัดๆ🙏👍🏼ไม่เล่นหวยไม่เล่นการพนันมีคอกก็แหก

  63. Mona Neeny

   สวัสดี​ค่ะ​สุดยอดๆๆๆค่ะคนรวยคนจนมันต่างกันค่ะคนรวยมันก็ข่มเห่งคนจนจนๆๆๆอย่างเราต้องสู้ๆๆๆๆกับชีวิตวันเพื่อลูกเพราะค่ะ

  64. SAI Kim

   เพราะทุกเพลงเลยเจ้าค่ะ

  65. Ko Surasuk

   เหมือนบ่นมากกว่าร้องเพลงนะคับ เพลงเหมือนเดิมคือเพลงในดวงใจเสมอคับพี่ปู

  66. JI BO

   ขอบคุณครับ

  67. Sathan Panibucn

   พึ่งเข้าติดตาม กดให้แล้ว คนหนองคาย คับ 👍👍👍

  68. ซียอนกี channal

   ชอบดนตรี

  69. นักผจญเพลิง

   ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น

  70. ยุทธพงษ์ สร้อยสระคู

   สิ่งที่ฉันพันผูกนั่นคือลูกของฉัน...นี่แหละครับคือสิ่งสุดท้ายที่จะหวงและห่วง...ที่เหลือปล่อยวางหมดแล้วครับ...ขอบคุณสำหรับเนื้อเพลงดีๆครับพี่ปู

  71. Sukda Hh

   มันเปนความรุ้สึกในยุคนี้สมัยนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

  72. potato คนดีไม่มีที่อยู่

   ชอบคบคนบางคน เกลียดสังคมชนชั้น 😎😎😎😎

  73. TIWZII TV

   สุด

  74. อะตอม คอม

   ทำความดีเพื่อสังคม มันคือความสุข แบบภาคภูมิใจ

  75. Boonyanuch Phengrung

   ชอบมากครับ..เนื้อหาดีมากครับ""

  76. รักแมว channel

   👍

  77. สุพจน์ จันทร์บุตราช

   เพราะคับ

  78. JR khin

   คำร้องทำนองแบบนี้คิดถึงแก้ว ลายทองเลย

  79. pom pom

   เงินตราไม่ทำให้คนฆ่ากัน แต่อำนาจต่างหากที่คนมักฆ่ากัน เมื่อมีอำนาจเงินตราก็ย่อมตามมา

   1. Atwork Comco

    ถูกต้องที่สุดครับ

  80. แมว หมา

   ไม่เอาเงินเป็นกลางป่านนี้โลกคงหน้าอยู่

  81. Ismael Rehputa

   1จุฬาหรือธรรมศาสตร์5ลีริค0_😱

   1. Ismael Rehputa

    มีใครค้านหรือจะเถียงกับ พระพุทธเจ้า(bhudha god) อีกไหมมันเป็นเกมแข่งให้อยู่ในกติกา😆😆😆😆😝

  82. นาวี สิงหา

   ผมจะอดอย่าง"เสือ" ผมก็จะไม่ขอ"เนื้อ"ใครกิน!! #ไผ่ลู่ลม ไม่แบ่งชนชั้นเพราะฉันมันคนติดดิน

  83. Hoom Sudji

   ถ่ายทอดออกมาไพเราะสุดๆชอบมากคับๆๆๆ

   1. Hoom Sudji

    ♥️

  84. RC Thailand Basic

   🙏🤟🤟🤟

  85. ประยุทธ์จันทร์ดารา

   คนเห็นแก่เงินเยอะในประเทศไทยเรา มีเงินคือพระเจ้า ผมไม่ใช่คนรวยผมก็มีความสุข

  86. Chef Tak เชฟทักษ์ auckland

   ชอบพี่หงา คาราวาน พี่ปูเอามาร้องก็ได้อรรถรสอีกแบบครับ. เพลงที่ให้คนหันมาดูตัวเราเองก่อน ก่อนที่จะไปดูคนอื่น

  87. อะดัม วินเทจ

   คิดถึงกันบ้าง.. ถูกหวยเมื่อไหร่คงไมทำมะดาเหมือนคนเขาแน่นอน ....😆 สวัสดีครับ

  88. jacky heeplawarn

   คนนอกคอก แต่ควายในคอก

  89. kriattirong Saeung

   #เพลงนี้เหมือนชีวิตในทุกๆวันนี้

  90. Mr,Paphit Phimsakul

   ฟังเพราะดีครับ

  91. Mr,Paphit Phimsakul

   ชอบฟังและกดติดตามมาตลอดครับ

  92. BoomBar Channel

   เงินคืออสรพิษ แล้วทำไมถึงมีแต่คนอยากได้??????¿?¿?¿? เห้ออออออ

  93. BoomBar Channel

   เงินมันวิเศษจริงๆเห้อออแม้แต่เราก็ต้องการเงิน ปล่อยว่างยังงัยครับหลวงปู่🙏🙏🙏

  94. Pek Anucha

   เกลียดสังคมชนชั้น เหมือนกันครับ

  95. นุชจรี ภูมิมณี

   สิ่งที่ฉันพันผูกก็คือลูกของฉัน

  96. Nexxt

   คาราว่ะคับ ผมชอบแต่งเพลงแร็พสะท้อนสังคม เจอเหตุการแบบนี้มาเช่นกันคับ

  97. ยุทธติสท์ ชีวิตสโลไลฟ์

   น้าปูเอามาทำใหม่ จะทำให้วัยรุ่นเรียนรู้ได้มากขึ้น ว่าที่มาเริ่มจากอาจารย์ใหญ่

  98. ชิษณุพงศ์ กว้างนอก

   เพลงเพราะมากครับ

  99. PP Melt fat

   ❤❤❤❤❤

  100. DM SOI

   โดนใจมากครับ#ขอบคุณครับ